11-12. THE TWO PRESENTS

THE TWO PRESENTS (Два подарка)

Πένης τις ἐν τῷ κήπῳ ῥαφανῖδα ἔσχεν (некий бедняк в саду редьку имел) ὑπερφυῶς καλὴν καὶ μεγάλην (необычайно красивую и большую), ὥστε ἰδόντες πάντες ἐθαύμαζον (так что все, кто её увидел, удивлялись), δαιμόνιόν τι εἶναι οἰόμενοι τὸ φυτόν (считая, что растение является каким-то божеством). Ἔδοξεν οὖν τῷ πένητι (решил тогда бедняк = решилось бедняку) τὴν ῥαφανῖδα ταύτην τῷ βασιλεῖ διδόναι (редьку эту царю отдать). Καὶ ἐς ἄστυ ἐλθὼν προσεῖπε τοὺς φύλακας (И в город придя, обратился к охранникам), λέγων (говоря), ὅτι δῶρόν τι φέρει παρὰ τὸν βασιλέα (что некий подарок несёт для царя)× οἱ δὲ τὸν ἄνθρωπον ἐς τὰ βασίλεια εἰσήγαγον (а они человека в царский дворец отвели). Ἰδὼν δὲ αὐτὸν βασιλεῦς ἠρώτησε (Увидев его, царь спросил), τί τὸ δῶρον εἴη; (каков его подарок?) ἀντεῖπεν οὖν ἐκεῖνος (ответил тогда тот), φαῦλον μὲν τὸ δῶρον εἶναι (/что/ хотя  подарок скромный), κτημάτων δὲ (но из имущества), ὧν αὐτὸς ἔχει (которое он имеет), κάλλιστον (это лучшее). δὲ βασιλεὺς (Царь же), ἡσθεὶς τῇ εὐνοίᾳ τοῦ ἀνθρώπου (восхищённый добротой человека), χρυσὸν πολὺν αὐτῷ ἐδωρήσατο (много золота ему дал).

Πένης τις ἐν τῷ κήπῳ ῥαφανῖδα ἔσχεν ὑπερφυῶς καλὴν καὶ μεγάλην, ὥστε ἰδόντες πάντες ἐθαύμαζον, δαιμόνιόν τι εἶναι οἰόμενοι τὸ φυτόν. Ἔδοξεν οὖν τῷ πένητι τὴν ῥαφανῖδα ταύτην τῷ βασιλεῖ διδόναι. Καὶ ἐς ἄστυ ἐλθὼν προσεῖπε τοὺς φύλακας, λέγων, ὅτι δῶρόν τι φέρει παρὰ τὸν βασιλέα× οἱ δὲ τὸν ἄνθρωπον ἐς τὰ βασίλεια εἰσήγαγον. Ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ βασιλεῦς ἠρώτησε, τί τὸ δῶρον εἴη; ἀντεῖπεν οὖν ἐκεῖνος, φαῦλον μὲν τὸ δῶρον εἶναι, κτημάτων δὲ, ὧν αὐτὸς ἔχει, κάλλιστον. Ὁ δὲ βασιλεὺς, ἡσθεὶς τῇ εὐνοίᾳ τοῦ ἀνθρώπου, χρυσὸν πολὺν αὐτῷ ἐδωρήσατο.

Μαθὼν δὲ τὰ γενόμενα (узнав о случившемся) βουκόλος τις ἐβούλετο (некий пастух захотел) καὶ αὐτός τι παρὰ τοῦ βασιλέως λαβεῖν (и сам что-то у царя взять). Ἐκλέξας οὖν ἐκ τῶν ἑαυτοῦ ἀγελῶν (выбрав из своего стада) μόσχον τινὰ διαφερόντως καλὸν (одного телёнка, отличающегося красотой), τῷ βασιλεῖ ἐδωρεῖτο (царю подарил)˙ οἰόμενος ἐκεῖνον ἀπέραντόν τινα μισθὸν (предполагая, что тот несметную награду) ἀντὶ τούτου δώσειν (за него даст), ἐπεί γε ἀντὶ ῥαφανῖδος τοσαῦτα ἔδωκε (если уж за редьку так много дал). δὲ βασιλεὺς (царь же), οὐκ ἀγνοῶν (не будучи в неведении), τί βουλόμενος ταῦτα δρᾷ (дословно: «чего желая, /тот/ это делает», т.е. понимая, чего тот добивается своими действиями), ἔλεξε τοιάδε (сказал следующее). «Δέχομαι μὲν (/Если/ я получаю), ἄριστε σὺ ἀνθρώπων (о лучший из людей), τὸν μόσχον, ὃν ἄγεις (телёнка, которого ты принёс)˙ κενὸν δε σε ἀποπέμπειν αἰσχύνομαι (/то/ пустым отправить тебя стыжусь), δοκεῖς γὰρ εὔνους ἐμοὶ εἶναι (ты ведь кажешься ко мне доброжелательным). Δῶρον ἄρα σοι δίδωμι (Подарок тогда тебе дам), εἰς ὅπερ πολὺν χρυσὸν ἄρτι ἐδαπάνησα (на который много золота недавно потратил).» Ταῦτα δὲ λέξας (Сказав это), ἔδωκε τῷ ἀνθρώπῳ τὴν ῥαφανῖδα (дал человеку редьку), ἣν πένης ἐκεῖνος αὐτῷ ἤνεγκε (которую тот бедняк ему принёс).

Μαθὼν δὲ τὰ γενόμενα βουκόλος τις ἐβούλετο καὶ αὐτός τι παρὰ τοῦ βασιλέως λαβεῖν. Ἐκλέξας οὖν ἐκ τῶν ἑαυτοῦ ἀγελῶν μόσχον τινὰ διαφερόντως καλὸν, τῷ βασιλεῖ ἐδωρεῖτο˙ οἰόμενος ἐκεῖνον ἀπέραντόν τινα μισθὸν ἀντὶ τούτου δώσειν, ἐπεί γε ἀντὶ ῥαφανῖδος τοσαῦτα ἔδωκε. Ὁ δὲ βασιλεὺς, οὐκ ἀγνοῶν, τί βουλόμενος ταῦτα δρᾷ, ἔλεξε τοιάδε. «Δέχομαι μὲν, ὦ ἄριστε σὺ ἀνθρώπων, τὸν μόσχον, ὃν ἄγεις˙ κενὸν δε σε ἀποπέμπειν αἰσχύνομαι, δοκεῖς γὰρ εὔνους ἐμοὶ εἶναι. Δῶρον ἄρα σοι δίδωμι, εἰς ὅπερ πολὺν χρυσὸν ἄρτι ἐδαπάνησα.» Ταῦτα δὲ λέξας, ἔδωκε τῷ ἀνθρώπῳ τὴν ῥαφανῖδα, ἣν ὁ πένης ἐκεῖνος αὐτῷ ἤνεγκε.

Ссылка на файл 11-12. THE TWO PRESENTS.pdf

10. TARPEIA THE TRAITRESS


TARPEIA THE TRAITRESS (Тарпея изменница)

Στρατεύσαντές ποτε ἐπὶ τὴν Ῥὠμην οἱ Σαβῖνοι (Когда сабиняне совершили поход на Рим) τῆς ἀκροπόλεως ἐκ προδοσίας κράτησαν (/они/ захватили крепость благодаря предательству). γὰρ ἐν αὐτῇ Ταρπεία τις (Ибо в ней была некая Тарпея), θυγάτηρ Ταρπείου τοῦ φρουράρχου (дочь начальника стражи Тарпея). Αὕτη οὖν (Итак, она), ἰδοῦσα τοὺς Σαβίνους φοροῦντας χρυσᾶ περιβραχιόνια (увидев, как сабиняне носят золотые браслеты), τούτων ἐπεθύμησε (их пожелала). Καὶ ὑπέσχετο τὸ χωρίον προδώσειν (И пообещала сдать город), εἰ ἕκαστος τῶν εἰσιόντων δοίη αὐτῇ ἐκεῖνα (если каждый из входящих даст ей то), ἐν τῷ ἀριστερῷ βραχίονι ἐφόρει (что он носит на левой руке). Ἐπὶ τούτοις οὖν οἱ Σαβῖνοι ὡμολόγησαν (Сабиняне на это согласились), καὶ μὲν Ταρπεία νύκτωρ τὰς πύλας ἀνέῳξεν (и Тарпея ночью открыла ворота), ἐκεῖνοι δὲ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἀκρόπολιν (а те вошли в крепость). ᾜτει οὖν γυνὴ τὸν μισθὸν (Попросила тогда женщина награду)· Οἱ δὲ Σαβῖνοι (сабиняне же), ἐπιβαλόντες αὐτῇ τὰς ἀσπίδας (бросив в неё щиты) (ἐφόρουν γὰρ καὶ ταύτας ἐν τοῖς ἀριστεροῖς βραχίοσι (они и их носили в левой руке)), κατέχωσάν τε αὐτὴν (завалили её), καὶ ἀπέκτειναν (и убили).

Στρατεύσαντές ποτε ἐπὶ τὴν Ῥὠμην οἱ Σαβῖνοι τῆς ἀκροπόλεως ἐκ προδοσίας ἐκράτησαν. Ἦ γὰρ ἐν αὐτῇ Ταρπεία τις, θυγάτηρ Ταρπείου τοῦ φρουράρχου. Αὕτη οὖν, ἰδοῦσα τοὺς Σαβίνους φοροῦντας χρυσᾶ περιβραχιόνια, τούτων ἐπεθύμησε. Καὶ ὑπέσχετο τὸ χωρίον προδώσειν, εἰ ἕκαστος τῶν εἰσιόντων δοίη αὐτῇ ἐκεῖνα, ἃ ἐν τῷ ἀριστερῷ βραχίονι ἐφόρει. Ἐπὶ τούτοις οὖν οἱ Σαβῖνοι ὡμολόγησαν, καὶ ἡ μὲν Ταρπεία νύκτωρ τὰς πύλας ἀνέῳξεν, ἐκεῖνοι δὲ εἰσῆλθον εἰς τὴν ἀκρόπολιν. ᾜτει οὖν ἡ γυνὴ τὸν μισθὸν· Οἱ δὲ Σαβῖνοι, ἐπιβαλόντες αὐτῇ τὰς ἀσπίδας (ἐφόρουν γὰρ καὶ ταύτας ἐν τοῖς ἀριστεροῖς βραχίοσι), κατέχωσάν τε αὐτὴν, καὶ ἀπέκτειναν.

Ссылка на файл 10. TARPEIA THE TRAITRESS.pdf

09. ROUGH WOOING

ROUGH WOOING (Грубое ухаживание).

Συλλέξας ὁ Ῥωμύλος ἐποίκους πολλοὺς (Ромул, собрав многих поселенцев), καὶ τὴν πόλιν Ῥώμην κτίσας (и основав город Рим), εἶτα ἐς ἀπορίαν τινὰ κατέστη (затем пришел в некое смущение). Τῶν γὰρ μεθ’ ἑαυτοῦ ἀνδρῶν  ὀλίγοι τινὲς γυναῖκας εἶχον (Поскольку у немногих из тех, кто был с ним, были женщины), οἱ δὲ πολλοὶ γαμεῖν βουλόμενοι οὐκ ἐδύναντο (многие же хотели жениться, но не могли). Οὐ γὰρ ἦσαν παρ’ αὐτοῖς παρθένοι (Ибо не было среди них девушек), οὐδὲ προυθυμήθησαν οἱ πέλας (и не желали те, кто был рядом,) τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις τὰς θυγατέρας ἐκδοῦναι (этим людям дочерей выдавать). Πρὸς ταῦτα οὖνἐμηχανήσατο τοιάδε (Тогда для этого он выдумал следующее). Λόγος διεδόθη ὑπαὐτοῦπρῶτον (Сперва он распространил слух), ὡς μέλλει θεῷ τινὶ θυσίαν μεγάλην ποιεῖσθαι καὶπανήγυριν (что он собирается принести некоторому богу большую жертву и устроить празднество). Ἀκούσαντες δὲ ταῦτα πολλοὶ τῶν πλησίον (Услышав это, многие /живущие/рядом) συνῆλθον  μετὰ τῶν θυγατέρων ἐπὶ θέαν (собрались с дочерями на зрелище). Σημείουδέ τινος γενομένου (А когда был подан знак), οἱ Ῥωμαῖοι μετὰ βοῆς ὁρμήσαντες (римляне, устремившись с криком,) τὰς μὲν γυναῖκας ἥρπαζον (похитили девушек), τοὺς δὲ ἄνδραςσκεδάσαντες ἀπήλασαν (мужчин же, рассеяв, прогнали).

Συλλέξας ὁ Ῥωμύλος ἐποίκους πολλοὺς, καὶ τὴν πόλιν Ῥώμην κτίσας, εἶτα ἐς ἀπορίαν τινὰκατέστη. Τῶν γὰρ μεθ’ ἑαυτοῦ ἀνδρῶν ὀλίγοι τινὲς γυναῖκας εἶχον, οἱ δὲ πολλοὶ γαμεῖνβουλόμενοι οὐκ ἐδύναντο. Οὐ γὰρ ἦσαν παρ’ αὐτοῖς παρθένοι, οὐδὲ προυθυμήθησαν οἱπέλας τοῖς τοιούτοις ἀνθρώποις τὰς θυγατέρας ἐκδοῦναι. Πρὸς ταῦτα οὖν ἐμηχανήσατοτοιάδε. Λόγος διεδόθη ὑπ’ αὐτοῦ πρῶτον, ὡς μέλλει θεῷ τινὶ θυσίαν μεγάλην ποιεῖσθαι καὶπανήγυριν. Ἀκούσαντες δὲ ταῦτα πολλοὶ τῶν πλησίον συνῆλθον  μετὰ τῶν θυγατέρων ἐπὶθέαν. Σημείου δέ τινος γενομένου, οἱ Ῥωμαῖοι μετὰ βοῆς ὁρμήσαντες τὰς μὲν γυναῖκαςἥρπαζον, τοὺς δὲ ἄνδρας σκεδάσαντες ἀπήλασαν.

Ссылка на файл 09. ROUGH WOOING.pdf

08. CHIMAERA

THE CHIMAERA (Химера).

καλουμένη Χίμαιρα θηρίον τι ἦν τερατῶδες (так называемая Химера – это диковинный зверь), τὸ δὲ τοῦ σώματος εἶδος εἶχε τοιοῦτον (вид тела имел такой), ὥστε οὐ ῥᾴδιόν ἐστιν αὐτὸ διηγεῖσθαι (что нелегко его описать). Ἦν γὰρ δὴ τὰ μὲν ἔμπροσθεν λέων (Ведь на самом деле у неё перед льва), τὰ δὲ ὄπισθεν δράκων (а зад змеи)· μέση δὲ τούτων τρίτη τις (а между ними третья) κεφαλὴ ἐπῆν κερασφόρος (была рогатая голова) (ὡδεὶ αἰγὸς (как у козла)) καὶ διὰ τοῦ στόματος πῦρ ἀνιεῖσα (и изо рта извергался огонь). Αὕτη οὖν Χίμαιρα διέφθειρε τὴν χώραν πᾶσαν (Итак, эта Химера уничтожила целую страну), καὶ τὰ βοσκήματα πανταχοῦ ἐλυμαίνετο (и везде портила корм скота). Μία γὰρ οὖσα τριῶν θηρίων δυνάμιν εἶχε (Будучи одной, имела силу трёх животных). Τέλος δὲ ἀνεῖλεν αὐτὴν Βελλεροφόντης ὧδε (Наконец же убил её Беллерофонт таким образом). Ἵππον τινὰ πτηνὸν εἶχεν (У него был крылатый конь), ὀνόματι Πήγασον (по имени Пегас). Ἀναβὰς οὖν ἐπὶ τοῦτον (Итак, вскочив на него), καὶ βοήσας (и крикнув), ἤρθη ἐς τὸν ἀέρα (он поднялся в воздух), καὶ ὕπερθεν τοξεύων τὴν Χίμαιραν ἀπέκτεινε (и сверху убил Химеру стрелой из лука).

Ἡ καλουμένη Χίμαιρα θηρίον τι ἦν τερατῶδες, τὸ δὲ τοῦ σώματος εἶδος εἶχε τοιοῦτον, ὥστε οὐ ῥᾴδιόν ἐστιν αὐτὸ διηγεῖσθαι. Ἦν γὰρ δὴ τὰ μὲν ἔμπροσθεν λέων, τὰ δὲ ὄπισθεν δράκων· μέση δὲ τούτων τρίτη τις κεφαλὴ ἐπῆν κερασφόρος (ὡδεὶ αἰγὸς) καὶ διὰ τοῦ στόματος πῦρ ἀνιεῖσα. Αὕτη οὖν ἡ Χίμαιρα διέφθειρε τὴν χώραν πᾶσαν, καὶ τὰ βοσκήματα πανταχοῦ ἐλυμαίνετο. Μία γὰρ οὖσα τριῶν θηρίων δυνάμιν εἶχε. Τέλος δὲ ἀνεῖλεν αὐτὴν ὁ Βελλεροφόντης ὧδε. Ἵππον τινὰ πτηνὸν εἶχεν, ὀνόματι Πήγασον. Ἀναβὰς οὖν ἐπὶ τοῦτον, καὶ βοήσας, ἤρθη ἐς τὸν ἀέρα, καὶ ὕπερθεν τοξεύων τὴν Χίμαιραν ἀπέκτεινε.

Ссылка на файл 08. CHIMAERA.pdf

07. PROMETHEUS BOUND

PROMETHEUS BOUND (Прометей прикованный).

Πλάσας Προμηθεὺς ἐξ ὕδατος καὶ γῆς τοὺς πρώτους ἀνθρῶπους (Когда Прометей сотворил из воды и земли первых людей,) ἐβουλεύετο διδάσκειν αὐτοὺς τέχνας τε παντοίαςκαὶ ἐπιστήμας (/он/ захотел обучить их всяческим искусствам и знаниям). Ἀλλἠπόρει τὸ πρῶτον (Но сперва /он/ был в затруднении), ὁπόθεν δοίη αὐτοῖς πῦρ (откуда дать  им огонь)· οὐ γὰρ ἦν τότε τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς (ибо не было его тогда на земле), οἱ δὲ θεοὶ αὐτὸ παρἑαυτοῖς ἐφύλασσον (боги его при себе сторожили). Λάθρα οὖν ἐκείνων ἐς τὸν οὐρανὸν ἀναβὰς (Итак, /он/ тайно некоторых в небо поднял), σπέρματά τινα πυρὸς ἔκλεψε (источники огня украл), καὶ ἐν νάρθηκι κρύψας ἔδωκε τοῖς ἀνθρώποις (и, спрятав в нартеке /нартекрастениесердцевина которого медленно тлеет, т.е. долго хранит огонь/, дал людям). Αἰσθόμενος δὲταῦτα τῶν θεῶν βασιλεὺς Ζεὺς ὠργίσθη (Узнав об этом, царь богов Зевс разгневался). Προσηλώσας οὖν τὸν Προμηθέα πέτρᾳ τινὶ ἐν τῷ Καυκάσῳ ὄρει (Приковав тогда Прометея к некоей скале в горах Кавказа), ἀετὸν ἔπεμψεν (орла послал), ὅςπερ ἐλθὼν καθἑκάστηνἡμέραν ἐσπάρασσεν αὐτοῦ τὸ ἧπαρ (который, прилетая /приходя/ каждый день, терзал его печень), τὸ δὲ σπαρασσόμενον νύκτωρ αὖθις ηὐξάνετο (истерзанная же ночью снова увеличивалась).

Πλάσας ὁ Προμηθεὺς ἐξ ὕδατος καὶ γῆς τοὺς πρώτους ἀνθρῶπους ἐβουλεύετο διδάσκειναὐτοὺς τέχνας τε παντοίας καὶ ἐπιστήμας. Ἀλλ’ ἠπόρει τὸ πρῶτον, ὁπόθεν δοίη αὐτοῖς πῦρ·οὐ γὰρ ἦν τότε τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς, οἱ δὲ θεοὶ αὐτὸ παρ’ ἑαυτοῖς ἐφύλασσον. Λάθρα οὖνἐκείνων ἐς τὸν οὐρανὸν ἀναβὰς, σπέρματά τινα πυρὸς ἔκλεψε, καὶ ἐν νάρθηκι κρύψας ἔδωκετοῖς ἀνθρώποις. Αἰσθόμενος δὲ ταῦτα ὁ τῶν θεῶν βασιλεὺς Ζεὺς ὠργίσθη. Προσηλώσας οὖν τὸν Προμηθέα πέτρᾳ τινὶ ἐν τῷ Καυκάςῳ ὄρει, ἀετὸν ἔπεμψεν, ὅςπερ ἐλθὼν καθ’ ἑκάστηνἡμέραν ἐσπάρασσεν αὐτοῦ τὸ ἧπαρ, τὸ δὲ σπαρασσόμενον νύκτωρ αὖθις ηὐξάνετο.

Ссылка на файл 07. PROMETHEUS BOUND.pdf

06. NOT GUILTY!

NOT GUILTY! (Не виновен!)

Μιλήσιός τις φόνου δίκην ἔφευγεν (Некий милетец обвинялся в убийстве). Ἐλεγχόμενος δὲ περὶ τοῦ πράγματος ὑπὸ τῶν δικαστῶν (Уличаемый же в этом деле судьями,) ἔφη ἔχειν οὐ μίαν μόνην ἀπολογίαν ποιεῖσθαι (/он/ говорит, что он может не одну оправдательную речь произнести), ἀλλὰ τρεῖς πασῶν καλλίστας (а три и всех прекраснейшие). “Ἐγὼ γὰρ (я же),” ἔφη (говорит), “ὦ δικασταὶ (о, судьи), τὸ μὲν πρῶτον οὐ πάνυ ἔκτεινα τὸν ἄνθρωπον (во-первых, совсем не убивал этого человека)· τὸ δὲ δεύτερον ἔκτεινα μὲν αὐτὸν (во-вторых, убил его), ἀκούσιον δὲ τὸ ἔργον ἦν (но деяние это было невольное), ἔτυχον γὰρ τότε μεθυσθεὶς (так как вышло, что я был тогда пьян), ὅτε ἐκεῖνο ἔδρασα (когда это сделал)· τὸ δὲ τρίτον οὐ δίκαιός εἰμι διὰ ταῦτα κολάζεσθαι (в-третьих, несправедливо будет за это меня наказывать), ἐπεὶ ἐκεῖνος ἐμὲ πρότερος ὕβρισεν (потому что тот первым меня обидел), ὥστε ἔκτεινα αὐτὸν ἀμυνόμενος (так что я убил его защищаясь), οἱ δὲ νόμοι οὐ κολάζουσι τοὺς τοιαῦτα ποιοῦντας (законы же не наказывают тех, кто так поступает), ἀλλ’ ἀναίτιον τὸ ἔργον ἐστίν (но деяние это непредосудительно).” Ταῦτα δὲ ἀπολογούμενος οὐκ ἔπεισε τοῦς δικαστὰς (Но так оправдываясь, он не убедил судей), ἀλλὰ κατακριθεὶς ἀπέθανε (но умер осуждённый).

Μιλήσιός τις φόνου δίκην ἔφευγεν. Ἐλεγχόμενος δὲ περὶ τοῦ πράγματος ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἔφη ἔχειν οὐ μίαν μόνην ἀπολογίαν ποιεῖσθαι, ἀλλὰ τρεῖς πασῶν καλλίστας. “Ἐγὼ γὰρ,” ἔφη, “ὦ δικασταὶ, τὸ μὲν πρῶτον οὐ πάνυ ἔκτεινα τὸν ἄνθρωπον· τὸ δὲ δεύτερον ἔκτεινα μὲν αὐτὸν, ἀκούσιον δὲ τὸ ἔργον ἦν, ἔτυχον γὰρ τότε μεθυσθεὶς, ὅτε ἐκεῖνο ἔδρασα· τὸ δὲ τρίτον οὐ δίκαιός εἰμι διὰ ταῦτα κολάζεσθαι, ἐπεὶ ἐκεῖνος ἐμὲ πρότερος ὕβρισεν, ὥστε ἔκτεινα αὐτὸν ἀμυνόμενος, οἱ δὲ νόμοι οὐ κολάζουσι τοὺς τοιαῦτα ποιοῦντας, ἀλλ’ ἀναίτιον τὸ ἔργον ἐστίν.” Ταῦτα δὲ ἀπολογούμενος οὐκ ἔπεισε τοῦς δικαστὰς, ἀλλὰ κατακριθεὶς ἀπέθανε.

Ссылка на файл 06. NOT GUILTY.pdf

05. NIOBE

NIOBE (Ниоба).

Ἡ τοῦ Ταντάλου θυγάτηρ Νιόβη (Дочь Тантала Ниоба /Ниобея/), ἔχουσα τέκνα πολλά τε καὶ καλὰ (имела много прекрасных детей), ἐπὶ τούτοις λίαν ἐσεμνύνετο (/и/ ими очень гордилась). Διαλεγομένη γὰρ αὐτῇ ποτε (Однажды, разговаривая с ней,) γυνή τις τῶν συνηθῶν (некаядевушка из живущих рядом) ἔφη κατὰ τύχην (сказала по случаю), ὅτι ἡ Λητώ ἐστι καλλίπαις(что у Лето прекрасные дети /καλλίπαις – имеющий прекрасных детей/), οἱ γὰρ παῖδες αὐτῆς θεοί εἰσιν (потому что дети её боги), ὁ τε Ἀπόλλων καὶ ἡ Ἄρτεμις (Аполлон и Артемида)· ἀκούσασα δὲ ταῦτα ἡ Νιόβη ἔφη μεγαλαυχουμένη (услышав это, Ниоба говорит, хвастаясь,) ὡς τὰ ἑαυτῆς τέκνα πολλῷ εὐειδέστερά ἐστιν ἢ τὰ ἐκείνης (что её самой дети болеепрекрасны, чем той /Лето/). Διὰ ταῦτα οὖν ἀγανακτήσασα ἡ Λητὼ (Возмущённая этим Лето) πέμπει τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὴν Ἄρτεμιν (посылает Аполлона и Артемиду). Οἱ δὲ ἀφικόμενοι τὰ τῆς Νιόβης τέκνα πάντα κατετόξευσαν (А те, придя, всех детей Ниобы уничтожаютстрелами). Ἡ δὲ Νιὀβη συνεχῶς δακρύουσα κατετήκετο (Непрерывно плачущая Ниобаизнывала), καὶ ἐγένετο πέτρα (и превратилась в скалу,) καταχέουσα ἀεὶ χειμῶνός τε καὶ θέρους ὑδάτια (из которой всегда зимой и летом текут ручьём слёзы).

Ἡ τοῦ Ταντάλου θυγάτηρ Νιόβη, ἔχουσα τέκνα πολλά τε καὶ καλὰ, ἐπὶ τούτοις λίαν ἐσεμνύνετο. Διαλεγομένη γὰρ αὐτῇ ποτε γυνή τις τῶν συνηθῶν ἔφη κατὰ τύχην, ὅτι ἡ Λητώ ἐστι καλλίπαις, οἱ γὰρ παῖδες αὐτῆς θεοί εἰσιν, ὁ τε Ἀπόλλων καὶ ἡ Ἄρτεμις· ἀκούσασα δὲ ταῦτα ἡ Νιόβη ἔφη μεγαλαυχουμένη ὡς τὰ ἑαυτῆς τέκνα πολλῷ εὐειδέστερά ἐστιν ἢ τὰ ἐκείνης. Διὰ ταῦτα οὖν ἀγανακτήσασα ἡ Λητὼ πέμπει τὸν Ἀπόλλωνα καὶ τὴν Ἄρτεμιν. Οἱ δὲ ἀφικόμενοι τὰ τῆς Νιόβης τέκνα πάντα κατετόξευσαν. Ἡ δὲ Νιὀβη συνεχῶς δακρύουσα κατετήκετο, καὶ ἐγένετο πέτρα καταχέουσα ἀεὶ χειμῶνός τε καὶ θέρους ὑδάτια.

Ссылка на файл 05. NIOBE.pdf

04. SWANS

SWANS (Лебеди).

Λέγει ὁ Ἀριστοτέλης (Аристотель говорит) τὸν κύκνον θυμοειδῆ εἶναι καὶ ἀκράχολον (/что/лебеди строптивые и вспыльчивые /досл. в ед.ч./). Πολλάκις γοῦν (Ведь часто), εἰς ὀργὴν καὶ μάχην τρεπόμενοι (в гневе и борьбе /досл. обращаясь в гнев с борьбу/), ἀποκτείνουσιν ἀλλήλους οἱ κύκνοι (убивают друг друга лебеди). Λέγει δὲ ὁ αὐτὸς (он же говорит), ὡς νόμος αὐτοῖς ἐστὶ μάχεσθαι τοῖς ἀετοῖς (что для них обычно сражаться с орлами)· ταῦτα δὲ ποιοῦσιν ἀμυνόμενοι (но они это делают, защищаясь), οὐ γὰρ ἄρχονταί γε τοῦ πολέμου (поскольку неначинают драку). Ὅτι δὲ καὶ ᾄδουσι (в то, что они ещё и поют), τοῦτο πάλαι περὶ αὐτῶν πιστεύεται (/люди/ верят с давних времён). Ἐγω δὲ ᾄδοντος κύκνου οὐδεπώποτε ἤκουσα (япоющего лебедя ещё никогда не слышал), ἴσως δὲ οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς (возможно, как и никтодругой)· ἀλλ’ ὅμως πολλοί εἰσιν οἱ πιστεύοντες (но однако многие верят /являютсяверующими/), ὡς ᾄδει (что /он/ поёт). Λέγονται δὲ ταῦτα μάλιστα ποιεῖν (говорят, что они более всего это делают), ὅταν μέλλωσι τελευτήσειν (когда им предстоит умереть). Πορεύονταιδὲ πετόμενοι ἐπὶ μακρὸν (Они совершают долгие перелёты), πολλάκις δὲ καὶ τὴν θάλασσανδιαβαίνουσι (часто даже пересекают море), τὸ δὲ πτερὸν αὐτοῖς οὐδέποτε κάμνει (их крылья никогда не устают /досл. в ед.ч./).

Λέγει ὁ Ἀριστοτέλης τὸν κύκνον θυμοειδῆ εἶναι καὶ ἀκράχολον. Πολλάκις γοῦν, εἰς ὀργὴνκαὶ μάχην τρεπόμενοι, ἀποκτείνουσιν ἀλλήλους οἱ κύκνοι. Λέγει δὲ ὁ αὐτὸς, ὡς νόμος αὐτοῖςἐστὶ μάχεσθαι τοῖς ἀετοῖς· ταῦτα δὲ ποιοῦσιν ἀμυνόμενοι, οὐ γὰρ ἄρχονταί γε τοῦ πολέμου. Ὅτι δὲ καὶ ᾄδουσι, τοῦτο πάλαι περὶ αὐτῶν πιστεύεται. Ἐγω δὲ ᾄδοντος κύκνου οὐδεπώποτεἤκουσα, ἴσως δὲ οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς· ἀλλ’ ὅμως πολλοί εἰσιν οἱ πιστεύοντες, ὡσ ᾄδει. Λέγονταιδὲ ταῦτα μάλιστα ποιεῖν, ὅταν μέλλωσι τελευτήσειν. Πορεύονται δὲ πετόμενοι ἐπὶ μακρὸν, πολλάκις δὲ καὶ τὴν θάλασσαν διαβαίνουσι, τὸ δὲ πτερὸν αὐτοῖς οὐδέποτε κάμνει.

Ссылка на файл 04. SWANS.pdf

03. KING JOHN AND THE JEW

KING JOHN AND THE JEW (Царь Иоанн и иудей).

βασιλεὺς Ἰωάννης ἐσπάνιζε χρημάτων (У царя Иоанна было недостаточно денег). Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰουδαῖός τις πάνυ πλούσιός ἐστιν (Услышав, что некий иудей очень богат), ἐβούλετό τι παρὰ τούτου λαμβάνειν (захотел у него кое-что взять). Προσκαλέσας οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐπιτάσσει αὐτῷ τριάκοντα τάλαντα (Итак, позвав /этого/ человека, он требует у него тридцать талантов /талантсумма денег/)· ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος οὐκ ἐπείθετο (когда тот не повинуется), βασιλεὺς κατακλείει τε αὐτὸν εἰς εἱρκτὴν (царь заключает его в тюрьму), καὶ τὸν φύλακα τοῦ δεσμωτηρίου κελεύει (и приказывает стражнику тюрьмы) ἐξέλκειν τοῦ ἀνθρώπου καθἑκάστην ἡμέραν ὀδόντα ἕνα (каждый день вырывать у него зуб), ἕως ἂν βούληται τίνειν τὸ ἀργύριον (пока не он захочет отдать /τίνω платить/ серебро). γὰρ τῶν παλαιῶν βασιλέων δύναμις τοσαύτη ἦν (Ибо власть старых царей была так велика), ὥστε ὑπὸ μηδενὸς νόμου κατέχεσθαι (что никаким законом не ограничивалась/сдерживалась). Νῦν δὲ οἱ μὲν νόμοι κρείσσονές εἰσιν (Сейчас же законы более сильны), ἥσσονες δὲ οἱ βασιλεῖς (а цари слабее). Ὥστε οὐκέτι οὐδεὶς εἰς εἱρκτὴν οὐδέποτε εἰσπίπτει (Поэтому больше никто и никогда не может попасть в тюрьму), πλὴν ὅταν κακούργους τινὰς οἱ νόμοι οὕτω κολάζωσιν (кроме преступников, которых законы таким образом наказывают).

Ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης ἐσπάνιζε χρημάτων. Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰουδαῖός τις πάνυ πλούσιός ἐστιν, ἐβούλετό τι παρὰ τούτου λαμβάνειν. Προσκαλέσας οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐπιτάσσει αὐτῷ τριάκοντα τάλαντα· ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος οὐκ ἐπείθετο, ὁ βασιλεὺς κατακλείει τε αὐτὸν εἰς εἱρκτὴν, καὶ τὸν φύλακα τοῦ δεσμωτηρίου κελεύει ἐξέλκειν τοῦ ἀνθρώπου καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ὀδόντα ἕνα, ἕως ἂν βούληται τίνειν τὸ ἀργύριον. Ἡ γὰρ τῶν παλαιῶν βασιλέων δύναμις τοσαύτη ἦν, ὥστε ὑπὸ μηδενὸς νόμου κατέχεσθαι. Νῦν δὲ οἱ μὲν νόμοι κρείσσονές εἰσιν, ἥσσονες δὲ οἱ βασιλεῖς. Ὥστε οὐκέτι οὐδεὶς εἰς εἱρκτὴν οὐδέποτε εἰσπίπτει, πλὴν ὅταν κακούργους τινὰς οἱ νόμοι οὕτω κολάζωσιν.

Ссылка на файл 03. KING JOHN AND THE JEW.pdf

02. SOLON’S LAWS

SOLON’S LAWS (Законы Солона).

Ὁ δὲ Σόλων ἐσπούδαζε τότε περὶ νομοθεσίας (Солон же был тогда занят законодательством). Ταῦτα οὖν ἀκούσας (услышав это) ὁ Ἀνάχαρσις ψέγει αὐτὸν διὰ ταύτην τὴν πραγματείαν (Анахарсис обвинил его в этом деле), λέγων (говоря, что) “τοὺς νόμους οὐδὲν διαφέρειν τῶν ἀραχνίων (законы не отличаются от паутин). Ἐκεῖνα μὲν γὰρ κατέχει τὰ σμικρὰ (Ибо те удерживают малое) καὶ λεπτὰ τῶν ἁλισκομένων (и тонкое из попадающегося), διασχίζεται δὲ ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶν καὶ παχέων (но разрываются сильными и толстыми). Οἱ δὲ νόμοι ὁμοίως (Так же и законы) τοὺς μὲν πένητας τῶν πολιτῶν ἀεὶ πιέζουσιν (бедных граждан всегда угнетают), οἱ δὲ πλούσιοι (а богатые) αὐτοὺς πάνυ ῥᾳδίως διαφεύγουσιν (от них очень легко уходят).” Ὁ δὲ Σόλων πρὸς ταῦτα ἀποκρίνεται (Солон же на это отвечает), “ναὶ˙ (Да) ἀλλὰ συνθήκας ἄνθρωποι φυλάσσουσιν (но составленные /законы/ люди соблюдают), εἰ κέρδος ἐστὶν αὐτὰς μὴ παραβαίνειν (если есть польза их не преступать). Ἐγω δὲ ἐπίσταμαί τε ταῦτα (А я это знаю), καὶ τοὺς νόμους ἁρμόζω οὕτως τοῖς πολίταις (и законы составляю гражданам так), ὥστε κέρδος ἐστὶ πᾶσιν ἐμμένειν μᾶλλον αὐτοῖς ἢ παρανομεῖν (чтобы польза скорее /в том, чтобы/ всех их придерживаться, чем /в том, чтобы/ творить беззаконие)”.

Ὁ δὲ Σόλων ἐσπούδαζε τότε περὶ νομοθεσίας. Ταῦτα οὖν ἀκούσας ὁ Ἀνάχαρσις ψέγει αὐτὸν διὰ ταύτην τὴν πραγματείαν, λέγων “τοὺς νόμους οὐδὲν διαφέρειν τῶν ἀραχνίων. Ἐκεῖνα μὲν γὰρ κατέχει τὰ σμικρὰ καὶ λεπτὰ τῶν ἁλισκομένων, διασχίζεται δὲ ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶν καὶ παχέων. Οἱ δὲ νόμοι ὁμοίως τοὺς μὲν πένητας τῶν πολιτῶν ἀεὶ πιέζουσιν, οἱ δὲ πλούσιοι αὐτοὺς πάνυ ῥᾳδίως διαφεύγουσιν.” Ὁ δὲ Σόλων πρὸς ταῦτα ἀποκρίνεται, “ναὶ˙ ἀλλὰ συνθήκας ἄνθρωποι φυλάσσουσιν, εἰ κέρδος ἐστὶν αὐτὰς μὴ παραβαίνειν. Ἐγω δὲ ἐπίσταμαί τε ταῦτα, καὶ τοὺς νόμους ἁρμόζω οὕτως τοῖς πολίταις, ὥστε κέρδος ἐστὶ πᾶσιν ἐμμένειν μᾶλλον αὐτοῖς ἢ παρανομεῖν.”

Ссылка на файл 02. SOLON’S LAWS.pdf