03. KING JOHN AND THE JEW

KING JOHN AND THE JEW (Царь Иоанн и иудей).

βασιλεὺς Ἰωάννης ἐσπάνιζε χρημάτων (У царя Иоанна было недостаточно денег). Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰουδαῖός τις πάνυ πλούσιός ἐστιν (Услышав, что некий иудей очень богат), ἐβούλετό τι παρὰ τούτου λαμβάνειν (захотел у него кое-что взять). Προσκαλέσας οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐπιτάσσει αὐτῷ τριάκοντα τάλαντα (Итак, позвав /этого/ человека, он требует у него тридцать талантов /талантсумма денег/)· ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος οὐκ ἐπείθετο (когда тот не повинуется), βασιλεὺς κατακλείει τε αὐτὸν εἰς εἱρκτὴν (царь заключает его в тюрьму), καὶ τὸν φύλακα τοῦ δεσμωτηρίου κελεύει (и приказывает стражнику тюрьмы) ἐξέλκειν τοῦ ἀνθρώπου καθἑκάστην ἡμέραν ὀδόντα ἕνα (каждый день вырывать у него зуб), ἕως ἂν βούληται τίνειν τὸ ἀργύριον (пока не он захочет отдать /τίνω платить/ серебро). γὰρ τῶν παλαιῶν βασιλέων δύναμις τοσαύτη ἦν (Ибо власть старых царей была так велика), ὥστε ὑπὸ μηδενὸς νόμου κατέχεσθαι (что никаким законом не ограничивалась/сдерживалась). Νῦν δὲ οἱ μὲν νόμοι κρείσσονές εἰσιν (Сейчас же законы более сильны), ἥσσονες δὲ οἱ βασιλεῖς (а цари слабее). Ὥστε οὐκέτι οὐδεὶς εἰς εἱρκτὴν οὐδέποτε εἰσπίπτει (Поэтому больше никто и никогда не может попасть в тюрьму), πλὴν ὅταν κακούργους τινὰς οἱ νόμοι οὕτω κολάζωσιν (кроме преступников, которых законы таким образом наказывают).

Ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης ἐσπάνιζε χρημάτων. Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰουδαῖός τις πάνυ πλούσιός ἐστιν, ἐβούλετό τι παρὰ τούτου λαμβάνειν. Προσκαλέσας οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐπιτάσσει αὐτῷ τριάκοντα τάλαντα· ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος οὐκ ἐπείθετο, ὁ βασιλεὺς κατακλείει τε αὐτὸν εἰς εἱρκτὴν, καὶ τὸν φύλακα τοῦ δεσμωτηρίου κελεύει ἐξέλκειν τοῦ ἀνθρώπου καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ὀδόντα ἕνα, ἕως ἂν βούληται τίνειν τὸ ἀργύριον. Ἡ γὰρ τῶν παλαιῶν βασιλέων δύναμις τοσαύτη ἦν, ὥστε ὑπὸ μηδενὸς νόμου κατέχεσθαι. Νῦν δὲ οἱ μὲν νόμοι κρείσσονές εἰσιν, ἥσσονες δὲ οἱ βασιλεῖς. Ὥστε οὐκέτι οὐδεὶς εἰς εἱρκτὴν οὐδέποτε εἰσπίπτει, πλὴν ὅταν κακούργους τινὰς οἱ νόμοι οὕτω κολάζωσιν.

Ссылка на файл 03. KING JOHN AND THE JEW.pdf

02. SOLON’S LAWS

SOLON’S LAWS (Законы Солона).

Ὁ δὲ Σόλων ἐσπούδαζε τότε περὶ νομοθεσίας (Солон же был тогда занят законодательством). Ταῦτα οὖν ἀκούσας (услышав это) ὁ Ἀνάχαρσις ψέγει αὐτὸν διὰ ταύτην τὴν πραγματείαν (Анахарсис обвинил его в этом деле), λέγων (говоря, что) “τοὺς νόμους οὐδὲν διαφέρειν τῶν ἀραχνίων (законы не отличаются от паутин). Ἐκεῖνα μὲν γὰρ κατέχει τὰ σμικρὰ (Ибо те удерживают малое) καὶ λεπτὰ τῶν ἁλισκομένων (и тонкое из попадающегося), διασχίζεται δὲ ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶν καὶ παχέων (но разрываются сильными и толстыми). Οἱ δὲ νόμοι ὁμοίως (Так же и законы) τοὺς μὲν πένητας τῶν πολιτῶν ἀεὶ πιέζουσιν (бедных граждан всегда угнетают), οἱ δὲ πλούσιοι (а богатые) αὐτοὺς πάνυ ῥᾳδίως διαφεύγουσιν (от них очень легко уходят).” Ὁ δὲ Σόλων πρὸς ταῦτα ἀποκρίνεται (Солон же на это отвечает), “ναὶ˙ (Да) ἀλλὰ συνθήκας ἄνθρωποι φυλάσσουσιν (но составленные /законы/ люди соблюдают), εἰ κέρδος ἐστὶν αὐτὰς μὴ παραβαίνειν (если есть польза их не преступать). Ἐγω δὲ ἐπίσταμαί τε ταῦτα (А я это знаю), καὶ τοὺς νόμους ἁρμόζω οὕτως τοῖς πολίταις (и законы составляю гражданам так), ὥστε κέρδος ἐστὶ πᾶσιν ἐμμένειν μᾶλλον αὐτοῖς ἢ παρανομεῖν (чтобы польза скорее /в том, чтобы/ всех их придерживаться, чем /в том, чтобы/ творить беззаконие)”.

Ὁ δὲ Σόλων ἐσπούδαζε τότε περὶ νομοθεσίας. Ταῦτα οὖν ἀκούσας ὁ Ἀνάχαρσις ψέγει αὐτὸν διὰ ταύτην τὴν πραγματείαν, λέγων “τοὺς νόμους οὐδὲν διαφέρειν τῶν ἀραχνίων. Ἐκεῖνα μὲν γὰρ κατέχει τὰ σμικρὰ καὶ λεπτὰ τῶν ἁλισκομένων, διασχίζεται δὲ ὑπὸ τῶν ἰσχυρῶν καὶ παχέων. Οἱ δὲ νόμοι ὁμοίως τοὺς μὲν πένητας τῶν πολιτῶν ἀεὶ πιέζουσιν, οἱ δὲ πλούσιοι αὐτοὺς πάνυ ῥᾳδίως διαφεύγουσιν.” Ὁ δὲ Σόλων πρὸς ταῦτα ἀποκρίνεται, “ναὶ˙ ἀλλὰ συνθήκας ἄνθρωποι φυλάσσουσιν, εἰ κέρδος ἐστὶν αὐτὰς μὴ παραβαίνειν. Ἐγω δὲ ἐπίσταμαί τε ταῦτα, καὶ τοὺς νόμους ἁρμόζω οὕτως τοῖς πολίταις, ὥστε κέρδος ἐστὶ πᾶσιν ἐμμένειν μᾶλλον αὐτοῖς ἢ παρανομεῖν.”

Ссылка на файл 02. SOLON’S LAWS.pdf

01. ANACHARSIS VISITS SOLON

ANACHARSIS VISITS SOLON (Анахарсис посещает Солона).

Σόλων ἦν συνετώτατος (Солон был мудрейшим) πάντων τῶν Ἀθηναίων (среди всех афинян), τὴν σοφίαν αὐτοῦ (его мудрость) οὐ μόνον οἱ πολῖται ἐθαύμαζον (не только горожан /Афин/ удивляла), ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες πάντες (но и всех других греков), πολλοὶ δὲ καὶ τῶν βαρβάρων (а также многих иноземцев). Ἀκούσας δὲ περὶ τούτων Σκύθης τις (услышав о нём, некий скиф), ὀνόματι Ἀνάχαρσις (по имени Анахарсис), ἐβουλεύετο διαλέγεσθαι τῷ Σόλωνι (захотел побеседовать с Солоном), ἔχων καὶ αὐτὸς δόξαν ἐν τῇ πατρίδι ὡς σοφὸς ὤν (так как и он /Анахарсис/ имел такую же славу мудреца в своём отечестве). Πλεύσας οὖν εἰς τὰς Ἀθήνας (Итак, приплыв в Афины, ) ἔρχεται εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἐκείνου οἰκίαν (он тотчас же идёт в его дом), λέγων ὅτι (и говорит: )ἄπωθεν ἥκει (издалека я прибыл) βουλόμενος ποιεῖσθαι πρὸς ἐκεῖνον φιλίαν (желая завести с ним дружбу).” Ὑπολαμβάνει οὖν Σόλων (возражает тогда Солон)βέλτιον εἶναι ποιεῖσθαι φιλίας οἴκοι (лучше заводить друзей дома).” δὲ Ἀνάχαρσις ἀποκρίνεται εὐθὺς (тогда Анахарсис тотчас же отвечает), “οὐκοῦν δεῖ σὲ (тогда надо тебе), οἴκοι ὄντα (будучи дома), ποιεῖσθαι πρὸς ἐμὲ φιλίαν (подружиться со мной).” Ἐγέλασε τοίνυν Σόλων (засмеялся тогда Солон), καὶ δέχεται τὸν ἄνθρωπον φιλικῶς (и дружелюбно принимает человека).

Σόλων ἦν συνετώτατος πάντων τῶν Ἀθηναίων, τὴν σοφίαν αὐτοῦ οὐ μόνον οἱ πολῖται ἐθαύμαζον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες πάντες, πολλοὶ δὲ καὶ τῶν βαρβάρων. Ἀκούσας δὲ περὶ τούτων Σκύθης τις, ὀνόματι Ἀνάχαρσις, ἐβουλεύετο διαλέγεσθαι τῷ Σόλωνι, ἔχων καὶ αὐτὸς δόξαν ἐν τῇ πατρίδι ὡς σοφὸς ὤν. Πλεύσας οὖν εἰς τὰς Ἀθήνας ἔρχεται εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἐκείνου οἰκίαν, λέγων ὅτι “ἄπωθεν ἥκει βουλόμενος ποιεῖσθαι πρὸς ἐκεῖνον φιλίαν.” Ὑπολαμβάνει οὖν ὁ Σόλων “βέλτιον εἶναι ποιεῖσθαι φιλίας οἴκοι.” Ὁ δὲ Ἀνάχαρσις ἀποκρίνεται εὐθὺς, “οὐκοῦν δεῖ σὲ, οἴκοι ὄντα, ποιεῖσθαι πρὸς ἐμὲ φιλίαν.” Ἐγέλασε τοίνυν ὁ Σόλων, καὶ δέχεται τὸν ἄνθρωπον φιλικῶς.

Ссылка на файл 01. ANACHARSIS VISITS SOLON.pdf

Адаптация древнегреческих текстов

Я решил начать очередной новый проект по адаптации древнегреческих текстов по методу Ильи Франка. В качестве источника текстов выбрана хрестоматия “Stories in Attic Greek” Фрэнсиса Мориса. В ней собраны небольшие тексты для начинающих изучать древнегреческий язык. Я и сам ещё начинающий, поэтому начинаю делать, прежде всего, для себя, но надеюсь, что это будет ещё кому-нибудь полезно.

Отдельное спасибо преподавателю Греко-латинского кабинета Льву Луховицкому за обучение, помощь и редактирование.

Обо всех ошибках и неточностях набора и перевода, пожалуйста, пишите в комментариях. Тексты будут дублироваться в паблике ВК.

Итоги 2018 и планы 2019

Что ж, 2018 год прошёл, в начале года я писал про свои планы, пора подводить итоги.
С написанием текстов в этом году как-то совсем не пошло, поддерживал только сайт, чтобы не пропал. Но всяких интересных событий было много. По пунктам прошлого плана:
1. Gala Grind так и не провели. Даже не помню почему, но не собрались. –
2. Пауэрлифтинг – в июне поучаствовал в соревнованиях в Суздале, выполнил норматив КМС по становой тяге СПР, результат 190 кг. Весь год активно занимался, тягу довёл до 200, общую сумму до 470 кг. Следующая цель – КМС в троеборье и МС в тяге. Планы – соревнования в марте в Ярославле и в июне в Сочи. Так что в целом +.
3. FCE не сдал, даже не стал. Пробный экзамен не особо зашёл, решил не тратить деньги на основной. Зато появились новые курсы английского в Тензоре, начал на них ходить. В итоге получается -, но с небольшим плюсом.
4. Курс по ЭТМ дописал, гармонию так и не начал. После этого курса как отключило, вообще писать ничего не хотелось. Не знаю, буду ли делать гармонию. Тут и +, и -.
5. Black metal группу так и не собрали. Но есть материал, будем писать только студийно, без репетиций и концертов. Надеюсь, что скоро начнём. Пока -, но должен быть +
6. Альбом с “Криком Вильгельма” записали и выложили. Есть в vk, на bandcamp и на soundcloud, скоро будет презентация. C FL программу подготовили, но запись не начали. Будем считать, что +
7. На FSF съездили, в этот раз как зрители. Зато был очень крутой ОВЧЛ. Думаю, в этом году получится и там, и там отыграть. Однозначный +
8. Графический дизайн однозначный -.
9. Техно тоже -. Почти весь год техно не заходило, слушал блэк и грайндкор. Сейчас снова появляется мысль насчёт электроники. Купить бы ноутбук приличный под это дело.
В целом получается серединка на половинку.
Зато в этом году съездили в отпуск в Сочи и Абхазию, очень понравилось. Есть фотки в инстаграме, завёл его тоже. Сделал gorenoise проект Viralocide, скоро выйдет новый сплит на кассете. Продали наконец квартиру в Иванове, покупаем в Ярославле, уже в процессе оформления сделки.
А по планам на 2019 – переехать, купить машину, продолжать заниматься пауэрлифтингом, записывать всякую музыку и играть концерты. Больше ничего планировать не буду, пусть всё само сложится 🙂

Линк по понедельникам – 12

Вообще, пора бы возвращаться. Начнём с рубрики ссылок по понедельникам, тем более, что удачно сложилось: новый месяц начался с понедельника. Самое время начать новую жизнь блога.

Сегодня по ссылке история музыки Рейкьявика http://musik.is/Baldur/TsagaRvk/tsagarvk.html

Тут есть, что почитать, над чем подумать, и чем вообще дальше заняться.

Линк по понедельникам – 11

https://ru.wikipedia.org/wiki/Йеркиш — любопытно. Я раньше не знал о таком языке, когда перечисляют разные искусственные языки, его не упоминают. По крайней мере, в книге Пиперски его не было (или я невнимательно читал?)
Но тема интересная, особенно если пофантазировать.

Линк по понедельникам – 10

https://bigmachine.io/products/a-curious-moon – любопытная книжка. Как изучить Postgres во время работы над космическим стартапом. С одной стороны, это учебник с реальными примерами, с другой — немного НФ. Интересно, конечно, но 19 баксов.

20. Элементы структуры музыкального языка

Сегодня будет последняя тема из курса элементарной теории музыки. Разберём несколько важных определений: период, предложение, фраза, мотив, отклонение, модуляция. Начнём с периода.
Читать далее «20. Элементы структуры музыкального языка»

Пробный FCE

В воскресенье ходил в Интерлэнг сдавать пробный экзамен FCE. Пробный экзамен был без части Speaking, но и этого хватило, весь экзамен длился 4 часа. У девушки, которая его проводила, был довольно сильный акцент, но уж как есть. Хорошо, что на слушание была запись 🙂

В целом, не сказал бы, что было сложно, но довольно утомительно. Мне бы немного подтянуть лексику и условные предложения по части грамматики, часто в них путаюсь. Где там какое время должно быть, где will меняется на would и всё такое. И вопросы кое-где были из серии “что он хотел этим сказать”, “что он чувствовал”. Я на такие вопросы и по-русски-то не всегда могу ответить. Когда у нас в школе была литература, меня всегда это раздражало. Дают, например, отрывок текста со словами типа “Проанализируйте и определите характер человека”. Никогда не понимал, что же там нужно сделать. Поэтому с литературой у меня обычно было не очень, всякие сочинения не любил писать. Но в одиннадцатом классе было выпускное сочинение, поэтому я весь год ходил на спецкурс, чтобы чему-то научиться. А сейчас вот для блога пишу, и как-то проще получается.

На этом экзамене в части Writing было задание, написать отчёт о проблемах в центре города. Тут я написал, что в Ярославле проблема с транспортом и остановками. Из центра до меня можно доехать на трёх маршрутах и у них разные остановки. Стоишь на одной, мимо проезжает автобус, но он тут не останавливается. Идёшь на другую — проезжает другой, который на ней не останавливается. Ну что за дела. А на Ярославле Главном вообще беда, там 5 разных остановок, где какая вообще не понять. На какую идти, на какой транспорт садиться, неизвестно, никаких понятных указателей нет. В общем, написал про это всё, посмотрим, что получится.

А вечером достал свою старую книжку “Шведский за три месяца” с твёрдым намерением её осилить. Ну, до середины второго урока уже дошёл.

Короче, какой-то “сумбур вместо текста” получается. Хотел про FCE, а вышло ни о чём. Ну и ладно.