04. SWANS

SWANS (Лебеди).

Λέγει ὁ Ἀριστοτέλης (Аристотель говорит) τὸν κύκνον θυμοειδῆ εἶναι καὶ ἀκράχολον (/что/лебеди строптивые и вспыльчивые /досл. в ед.ч./). Πολλάκις γοῦν (Ведь часто), εἰς ὀργὴν καὶ μάχην τρεπόμενοι (в гневе и борьбе /досл. обращаясь в гнев с борьбу/), ἀποκτείνουσιν ἀλλήλους οἱ κύκνοι (убивают друг друга лебеди). Λέγει δὲ ὁ αὐτὸς (он же говорит), ὡς νόμος αὐτοῖς ἐστὶ μάχεσθαι τοῖς ἀετοῖς (что для них обычно сражаться с орлами)· ταῦτα δὲ ποιοῦσιν ἀμυνόμενοι (но они это делают, защищаясь), οὐ γὰρ ἄρχονταί γε τοῦ πολέμου (поскольку неначинают драку). Ὅτι δὲ καὶ ᾄδουσι (в то, что они ещё и поют), τοῦτο πάλαι περὶ αὐτῶν πιστεύεται (/люди/ верят с давних времён). Ἐγω δὲ ᾄδοντος κύκνου οὐδεπώποτε ἤκουσα (япоющего лебедя ещё никогда не слышал), ἴσως δὲ οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς (возможно, как и никтодругой)· ἀλλ’ ὅμως πολλοί εἰσιν οἱ πιστεύοντες (но однако многие верят /являютсяверующими/), ὡς ᾄδει (что /он/ поёт). Λέγονται δὲ ταῦτα μάλιστα ποιεῖν (говорят, что они более всего это делают), ὅταν μέλλωσι τελευτήσειν (когда им предстоит умереть). Πορεύονταιδὲ πετόμενοι ἐπὶ μακρὸν (Они совершают долгие перелёты), πολλάκις δὲ καὶ τὴν θάλασσανδιαβαίνουσι (часто даже пересекают море), τὸ δὲ πτερὸν αὐτοῖς οὐδέποτε κάμνει (их крылья никогда не устают /досл. в ед.ч./).

Λέγει ὁ Ἀριστοτέλης τὸν κύκνον θυμοειδῆ εἶναι καὶ ἀκράχολον. Πολλάκις γοῦν, εἰς ὀργὴνκαὶ μάχην τρεπόμενοι, ἀποκτείνουσιν ἀλλήλους οἱ κύκνοι. Λέγει δὲ ὁ αὐτὸς, ὡς νόμος αὐτοῖςἐστὶ μάχεσθαι τοῖς ἀετοῖς· ταῦτα δὲ ποιοῦσιν ἀμυνόμενοι, οὐ γὰρ ἄρχονταί γε τοῦ πολέμου. Ὅτι δὲ καὶ ᾄδουσι, τοῦτο πάλαι περὶ αὐτῶν πιστεύεται. Ἐγω δὲ ᾄδοντος κύκνου οὐδεπώποτεἤκουσα, ἴσως δὲ οὐδὲ ἄλλος οὐδεὶς· ἀλλ’ ὅμως πολλοί εἰσιν οἱ πιστεύοντες, ὡσ ᾄδει. Λέγονταιδὲ ταῦτα μάλιστα ποιεῖν, ὅταν μέλλωσι τελευτήσειν. Πορεύονται δὲ πετόμενοι ἐπὶ μακρὸν, πολλάκις δὲ καὶ τὴν θάλασσαν διαβαίνουσι, τὸ δὲ πτερὸν αὐτοῖς οὐδέποτε κάμνει.

Ссылка на файл 04. SWANS.pdf

03. KING JOHN AND THE JEW

KING JOHN AND THE JEW (Царь Иоанн и иудей).

βασιλεὺς Ἰωάννης ἐσπάνιζε χρημάτων (У царя Иоанна было недостаточно денег). Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰουδαῖός τις πάνυ πλούσιός ἐστιν (Услышав, что некий иудей очень богат), ἐβούλετό τι παρὰ τούτου λαμβάνειν (захотел у него кое-что взять). Προσκαλέσας οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐπιτάσσει αὐτῷ τριάκοντα τάλαντα (Итак, позвав /этого/ человека, он требует у него тридцать талантов /талантсумма денег/)· ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος οὐκ ἐπείθετο (когда тот не повинуется), βασιλεὺς κατακλείει τε αὐτὸν εἰς εἱρκτὴν (царь заключает его в тюрьму), καὶ τὸν φύλακα τοῦ δεσμωτηρίου κελεύει (и приказывает стражнику тюрьмы) ἐξέλκειν τοῦ ἀνθρώπου καθἑκάστην ἡμέραν ὀδόντα ἕνα (каждый день вырывать у него зуб), ἕως ἂν βούληται τίνειν τὸ ἀργύριον (пока не он захочет отдать /τίνω платить/ серебро). γὰρ τῶν παλαιῶν βασιλέων δύναμις τοσαύτη ἦν (Ибо власть старых царей была так велика), ὥστε ὑπὸ μηδενὸς νόμου κατέχεσθαι (что никаким законом не ограничивалась/сдерживалась). Νῦν δὲ οἱ μὲν νόμοι κρείσσονές εἰσιν (Сейчас же законы более сильны), ἥσσονες δὲ οἱ βασιλεῖς (а цари слабее). Ὥστε οὐκέτι οὐδεὶς εἰς εἱρκτὴν οὐδέποτε εἰσπίπτει (Поэтому больше никто и никогда не может попасть в тюрьму), πλὴν ὅταν κακούργους τινὰς οἱ νόμοι οὕτω κολάζωσιν (кроме преступников, которых законы таким образом наказывают).

Ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης ἐσπάνιζε χρημάτων. Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰουδαῖός τις πάνυ πλούσιός ἐστιν, ἐβούλετό τι παρὰ τούτου λαμβάνειν. Προσκαλέσας οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐπιτάσσει αὐτῷ τριάκοντα τάλαντα· ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος οὐκ ἐπείθετο, ὁ βασιλεὺς κατακλείει τε αὐτὸν εἰς εἱρκτὴν, καὶ τὸν φύλακα τοῦ δεσμωτηρίου κελεύει ἐξέλκειν τοῦ ἀνθρώπου καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ὀδόντα ἕνα, ἕως ἂν βούληται τίνειν τὸ ἀργύριον. Ἡ γὰρ τῶν παλαιῶν βασιλέων δύναμις τοσαύτη ἦν, ὥστε ὑπὸ μηδενὸς νόμου κατέχεσθαι. Νῦν δὲ οἱ μὲν νόμοι κρείσσονές εἰσιν, ἥσσονες δὲ οἱ βασιλεῖς. Ὥστε οὐκέτι οὐδεὶς εἰς εἱρκτὴν οὐδέποτε εἰσπίπτει, πλὴν ὅταν κακούργους τινὰς οἱ νόμοι οὕτω κολάζωσιν.

Ссылка на файл 03. KING JOHN AND THE JEW.pdf

Итоги 2018 и планы 2019

Что ж, 2018 год прошёл, в начале года я писал про свои планы, пора подводить итоги.
С написанием текстов в этом году как-то совсем не пошло, поддерживал только сайт, чтобы не пропал. Но всяких интересных событий было много. По пунктам прошлого плана:
1. Gala Grind так и не провели. Даже не помню почему, но не собрались. –
2. Пауэрлифтинг – в июне поучаствовал в соревнованиях в Суздале, выполнил норматив КМС по становой тяге СПР, результат 190 кг. Весь год активно занимался, тягу довёл до 200, общую сумму до 470 кг. Следующая цель – КМС в троеборье и МС в тяге. Планы – соревнования в марте в Ярославле и в июне в Сочи. Так что в целом +.
3. FCE не сдал, даже не стал. Пробный экзамен не особо зашёл, решил не тратить деньги на основной. Зато появились новые курсы английского в Тензоре, начал на них ходить. В итоге получается -, но с небольшим плюсом.
4. Курс по ЭТМ дописал, гармонию так и не начал. После этого курса как отключило, вообще писать ничего не хотелось. Не знаю, буду ли делать гармонию. Тут и +, и -.
5. Black metal группу так и не собрали. Но есть материал, будем писать только студийно, без репетиций и концертов. Надеюсь, что скоро начнём. Пока -, но должен быть +
6. Альбом с “Криком Вильгельма” записали и выложили. Есть в vk, на bandcamp и на soundcloud, скоро будет презентация. C FL программу подготовили, но запись не начали. Будем считать, что +
7. На FSF съездили, в этот раз как зрители. Зато был очень крутой ОВЧЛ. Думаю, в этом году получится и там, и там отыграть. Однозначный +
8. Графический дизайн однозначный -.
9. Техно тоже -. Почти весь год техно не заходило, слушал блэк и грайндкор. Сейчас снова появляется мысль насчёт электроники. Купить бы ноутбук приличный под это дело.
В целом получается серединка на половинку.
Зато в этом году съездили в отпуск в Сочи и Абхазию, очень понравилось. Есть фотки в инстаграме, завёл его тоже. Сделал gorenoise проект Viralocide, скоро выйдет новый сплит на кассете. Продали наконец квартиру в Иванове, покупаем в Ярославле, уже в процессе оформления сделки.
А по планам на 2019 – переехать, купить машину, продолжать заниматься пауэрлифтингом, записывать всякую музыку и играть концерты. Больше ничего планировать не буду, пусть всё само сложится 🙂

Линк по понедельникам – 12

Вообще, пора бы возвращаться. Начнём с рубрики ссылок по понедельникам, тем более, что удачно сложилось: новый месяц начался с понедельника. Самое время начать новую жизнь блога.

Сегодня по ссылке история музыки Рейкьявика http://musik.is/Baldur/TsagaRvk/tsagarvk.html

Тут есть, что почитать, над чем подумать, и чем вообще дальше заняться.

Линк по понедельникам – 11

https://ru.wikipedia.org/wiki/Йеркиш — любопытно. Я раньше не знал о таком языке, когда перечисляют разные искусственные языки, его не упоминают. По крайней мере, в книге Пиперски его не было (или я невнимательно читал?)
Но тема интересная, особенно если пофантазировать.

Линк по понедельникам – 10

https://bigmachine.io/products/a-curious-moon – любопытная книжка. Как изучить Postgres во время работы над космическим стартапом. С одной стороны, это учебник с реальными примерами, с другой — немного НФ. Интересно, конечно, но 19 баксов.

Пробный FCE

В воскресенье ходил в Интерлэнг сдавать пробный экзамен FCE. Пробный экзамен был без части Speaking, но и этого хватило, весь экзамен длился 4 часа. У девушки, которая его проводила, был довольно сильный акцент, но уж как есть. Хорошо, что на слушание была запись 🙂

В целом, не сказал бы, что было сложно, но довольно утомительно. Мне бы немного подтянуть лексику и условные предложения по части грамматики, часто в них путаюсь. Где там какое время должно быть, где will меняется на would и всё такое. И вопросы кое-где были из серии “что он хотел этим сказать”, “что он чувствовал”. Я на такие вопросы и по-русски-то не всегда могу ответить. Когда у нас в школе была литература, меня всегда это раздражало. Дают, например, отрывок текста со словами типа “Проанализируйте и определите характер человека”. Никогда не понимал, что же там нужно сделать. Поэтому с литературой у меня обычно было не очень, всякие сочинения не любил писать. Но в одиннадцатом классе было выпускное сочинение, поэтому я весь год ходил на спецкурс, чтобы чему-то научиться. А сейчас вот для блога пишу, и как-то проще получается.

На этом экзамене в части Writing было задание, написать отчёт о проблемах в центре города. Тут я написал, что в Ярославле проблема с транспортом и остановками. Из центра до меня можно доехать на трёх маршрутах и у них разные остановки. Стоишь на одной, мимо проезжает автобус, но он тут не останавливается. Идёшь на другую — проезжает другой, который на ней не останавливается. Ну что за дела. А на Ярославле Главном вообще беда, там 5 разных остановок, где какая вообще не понять. На какую идти, на какой транспорт садиться, неизвестно, никаких понятных указателей нет. В общем, написал про это всё, посмотрим, что получится.

А вечером достал свою старую книжку “Шведский за три месяца” с твёрдым намерением её осилить. Ну, до середины второго урока уже дошёл.

Короче, какой-то “сумбур вместо текста” получается. Хотел про FCE, а вышло ни о чём. Ну и ладно.

Линк по понедельникам – 9

https://scandinaviaclub.ru/ – про скандинавские языки и всё такое. Последнее время меня на эту тему потянуло. А раз потянуло, надо пользоваться, пока интерес не переключился 🙂

Ég tala smá íslensku

Ég heiti Maxim og ég bý í Rússlandi. Ég á heima í Yaroslavl. Ég kom til Yaroslavl árið tvö þúsund og þrettán. Ég tala rússnesku, ensku og smá frönsku og íslensku. Ég er þrjátíu ára og ég á afmæli tuttugasta og áttunda október.
Читать далее «Ég tala smá íslensku»

Линк по понедельникам – 8

Ссылки о программировании калькуляторов.

https://habrahabr.ru/post/111099/ – краткое описание

http://www.emulator3000.org/rus-c3.htm – эмулятор для Windows

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cax.pmk&hl=ru – эмулятор для Android

http://lordbss.pp.ru/pmk.html – подборка программ для калькуляторов